Lejebetingelser.

Lejebetingelser gælder for alle bookinger der er lavet igennem Søndejysk Kanodulejning eller
igennem én af vores formidlere af vores udlejninger.
Lejebetingelserne træder i kraft så snart der gøres brug af Sønderjysk Kanoudlejnings udstyr.

Færden på åen

Ved sejlads på åen skal lejer sørge for at ryde op efter sig selv og ikke efterlade affald i kanoen, åen eller Ved sejlads på åen skal lejer sørge for at rydde op efter sig selv og ikke efterlade affald i kanoen, åen eller ved afhentnings- eller leveringssted. Skal udlejer rydde affald op efter lejer, påregnes der et gebyr på 750,- DKK

Hjælp til transport af personer

Er der bestilt hjælp til transport skal udlejer og lejer aftale hvor der skal afhentes og afleveres.
Det er ikke tilladt at have dyr med ifm. hjælp til transport.
Der kan max transporteres 4 personer af udlejer.

Anvendelses område

Alt materiel må kun anvendes til kanosejlads og må kun benyttes på Brede Å.

Leveringssted

Lejer vælger leveringsted og Sønderjysk Kanoudlejning står til ansvar for at levere materiel på angivne sted.
Ud

Lejer vælger leveringssted og Sønderjysk Kanoudlejning står til ansvar for at levere materiel på
angivne sted.
Udlejer er ikke forpligtet til at være til stede på leverings- eller afhentningstedet, hvis andet
ikke er aftalt.

Leveringshindringer

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for udlejer, såfremt de forhindrer aftalens
opfyldelse eller medfører at opfyldelsen er urimelig byrdefuld for udlejer:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand,
krig, mobilisering rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel
på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogle af de i denne bestemmelse nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt, er udlejers betalingsbetingelse netto kontant forud for sejlturens begyndelse. Betaling sker senest på det i lejeaftalens fastsatte tidspunkt eller ved fremsendelse af faktura.


Ved for sen betaling er udlejer berettiget til at kræve renter fra forfaldsdatoens begyndelse til
betalingen finder sted, med 2 % pr. påbegyndt måned. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr
på kr. 100,00 pr. fremsendt rykkerskrivelse.


Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer, uanset årsag, berettiger det ikke til at lejer undlader rettidig betaling af fakturerede belø

Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede

Al transport af udlejet materiel er inkluderet i prisen.
Afhentningsstedet er aftalt mellem lejer og udlejer. Findes materiellet ikke på angivne afhentningsted, kan det medføre et ekstra gebyr på 50,- DKK hvis det ikke er blevet meddelt indenfor 1 time efter afsluttet leje eller turslut.

Materiellet skal returneres i samme stand som ved modtagelsen af materiellet og uden fejl og mangler. Lejer hæfter fuldt ud for skader og mangler m.m. Alt udbedring af skader og mangler faktureres efter gældende priser.

Lejer må ikke foretage eller lade andre foretage reparationer.

Forpligtelser og ansvar

Udlejer er forpligtet til at levere alt materiel i klargjort og lovmæssig stand.

Lejer erklærer ved sin underskrift at han har pligt til, straks ved leveringen, at undersøge materiellet og dets tilstand og egenskaber, således at disse ikke giver anledning til indsigelser. Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt, samme dag som materiellet leveres. Senere indsigelser vil blive afvist, og lejer hæfter for evt. skader/mangler.
Bortkommet eller ødelagt tilbehør erstattes fuldt ud af lejer.

Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for det lejede materiel i lejeperioden, herunder også for sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Lejer er således ansvarlig for alle typer af skader, heriblandt nedbrud, tyverier og hærværk, samt skader på lejers eller tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller uagtsomt forhold. Lejer er forpligtet til selv at tegne en ansvarsforsikring, som kan dække ansvaret for skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom, som kan forvoldes når det lejede er i brug som rekreationsredskab.

Udlejer hæfter aldrig for lejers driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, uanset om det måtte kunne henføres til det lejede.

Fremleje eller udlåne

Lejeren er ikke berettiget til at fremleje eller udlåne det lejede materiel uden udlejers skriftlige samtykke.

Udeblivelse fra aftale mellem lejer og udlejer

Hvis lejer udebliver fra en aftale eller booking, uden at informere herom, vil der blive opkrævet et gebyr på 300,- DKK.